vb6tomyxaml.sourceforge.net
  • Name:  vb6tomyxaml.sourceforge.net

 


 

Advertisements:

Freeware Programs: vb6tomyxaml.sourceforge.net
 
Download VB6ToMyXaml 0.0.01

VB6ToMyXaml 0.0.01  VB6 forms to MyXaml Xml file converter tool, reads VB6 forms file and convert to MyXaml Xml file with MyXaml syntax